Podziemne formy krasowe

Podziemne formy krasowe to przede wszystkim jaskinie, które w początkowej fazie tworzyły się wskutek poszerzenia naturalnych szczelin w skalnych węglanowych przez wody opadowe. Początkowo woda wypełniała szczeliny całkowicie trawiąc ich powierzchnie bardzo powoli. Z czasem poszerzonymi szczelinami a później kanałami woda przepływała szybciej przez co była w stanie również szybciej je poszerzać, będąc mniej nasycona a tym samym bardziej agresywna. W dnach dolin gdzie przepływały potoki tworzyły się jaskinie przepływowe o przebiegu horyzontalnym zgodnym ze spadkiem terenu. Duża część jaskiń występujących w krasie wysokogórskim powstała wskutek odpływu wody z topniejących lodowców w czasie ich cofania się. Jaskinie te mają zupełnie inny pionowy, studniowy charakter. W jaskiniach tych w następnym etapie powstawały bardziej poziome piętra łączące odcinki pionowe gdy wody było mniej i płynęła wolniej. W miarę dalszego powiększania się kanałów i szczelin niektóre z cieków łączyły się. Zaczynał tworzyć się coraz rozleglejszy system jaskiniowy z przestrzeniami nie wypełnionymi całkowicie wodą, która przepływa teraz wzdłuż głównych spękań masywu.

W szerszych korytarzach woda przepływa w formie rzeki, spadającej wodospadami na gwałtownych obniżeniach terenu. W miejscach, gdzie spadki terenu były mniejsze prędkość przepływu rzeki podziemnej jeszcze bardziej malała w miejscach tych gromadziły się pokłady otoczaków i żwiru niesionego przez wartki nurt. Powstały też wtedy gliniaste namuliska zbudowane z najdrobniejszych frakcji wypłukanego materiału skalnego. W dolnych partiach jaskiń i na odcinkach horyzontalnych z czasem namuliska pokryły nieraz grubą warstwą długie fragmenty ciągów jaskiniowych, albo wypełniły je po sam strop zatykając całkowicie. Z czasem i w miarę poszerzania się kanałów odprowadzających wodę oraz w wyniku obniżenia się i rozwoju sieci rzecznej dolinnej poziom wód obniżył się również w jaskiniach, udrożniały się coraz niższe partie korytarzy dotychczas zalanych całkowicie przez wodę . Ten całościowy etap tworzenia się jaskiń określa się jako pierwotne zjawiska krasowe i przebiega nadal.


Komentowanie wyłączone.