Pieniny

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Pieniny wchodzą w skład pienińskiego pasa skałkowego ciągnącego się łukiem o długości ok. 600 km z okolic Wiednia po Ruś Zakarpacką. Cechą charakterystyczną tej formacji geologicznej jest bardzo mała szerokość nie przekraczająca kilku kilka kilometrów i budowa bryłowo-łuskowa. Łuk pasa skałkowego wydaje się nie mieć ciągłości i na powierzchni uwydatnia się w formie poprzerywanych gniazd skalnych. Polska część tego pasa zbudowana jest ze skał węglanowych okresu jurajskiego i kredy głównie są to wapienie i margle. Na skutek bardzo skomplikowanych i wielokrotnych ruchów tektonicznych budowa geologiczna tej formacji jest bardzo złożona i stanowi jedną z większych zagadek budowy ziemi. Polskie Pieniny ze ...

Sudety

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Dwa największe sudeckie skupiska jaskiń to Sudety Kłodzkie i Góry Kaczawskie. W Sudetach większość jaskiń to jednak jaskinie krasowe choć góry te generalnie nie budują skały węglanowe. Jaskinie krasowe Sudetów są ściśle związane ze zjawiskami krasowienia wapieni i dolomitów oraz ich zmetamorfizowanych form – marmurów. Formy te występują w Sudetach w postaci soczew i bloków zanurzonych w olbrzymich masach skał krystalicznych niekrasowiejących. Większość jaskiń krasowych Sudetów to obiekty dość małe i niezbyt głębokie, tylko kilka jaskiń osiąga długość przekraczającą 200 m i zbliża się do głębokości 100 m. Jest to właśnie ściśle związane z opisaną budową geologiczną i małą miąższością skał węglanowych. ...

Beskidy

Data: 6 sierpnia 2012, autor: admin
img Beskidy i Pogórze wchodzące w skład Karpat Zewnętrznych posiadają budowę płaszczowinową i są zbudowane ze skał osadowych takich jak piaskowce, łupki, zlepieńce oraz margle, generalnie zwanymi fliszem. Stąd spotykane nazwy: Karpaty fliszowe i jaskinie fliszowe. Ze względu na geologię i tektonikę tego terenu wyróżnia się jednostki: skolska, podśląska, śląska oraz dukielska zwana też magurską. We wszystkich wymienionych jednostkach odnotowano niespełna 500 jaskiń i schronisk skalnych, z czego ponad połowa znajduje się w obrębie płaszczowiny magurskiej czyli we wschodniej części. Geneza powstawania jaskiń fliszowych jest zupełnie inna niż w przypadku jaskiń krasowych i wynika z odmiennych procesów doprowadzających do ich powstania, zwanych zjawiskami pseudokrasowymi.Tworzenie ...