Beskidy

Beskidy i Pogórze wchodzące w skład Karpat Zewnętrznych posiadają budowę płaszczowinową i są zbudowane ze skał osadowych takich jak piaskowce, łupki, zlepieńce oraz margle, generalnie zwanymi fliszem. Stąd spotykane nazwy: Karpaty fliszowe i jaskinie fliszowe. Ze względu na geologię i tektonikę tego terenu wyróżnia się jednostki: skolska, podśląska, śląska oraz dukielska zwana też magurską.
We wszystkich wymienionych jednostkach odnotowano niespełna 500 jaskiń i schronisk skalnych, z czego ponad połowa znajduje się w obrębie płaszczowiny magurskiej czyli we wschodniej części.
Geneza powstawania jaskiń fliszowych jest zupełnie inna niż w przypadku jaskiń krasowych i wynika z odmiennych procesów doprowadzających do ich powstania, zwanych zjawiskami pseudokrasowymi.Tworzenie …

Jura

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska to malownicza kraina występowania licznych ostańców skalnych i jaskiń. Ciągnie się pasem do 20 km szerokości na odcinku 160 km w kierunku północno-zachodnim, z okolic Krakowa po Wieluń. Teren ten jest częścią większej jednostki geograficznej – Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Kraina ta potocznie nazywana jest Jurą.
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska w przeważającej części zbudowana jest z nachylonej ku północy płyty głównie wapieni górnojurajskich o miąższości ok. 400 m. zapadającej się pod pokrywą młodszych osadów kredowych. Maksymalna wysokość wzniesień osiąga tu niewiele ponad 500 m. npm.
Zdecydowaną rolę w kształtowaniu rzeźby tego regionu odegrały procesy krasowe. Na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej jest znanych obecnie ok. 1500 jaskiń i schronisk. …

Tatry

Polskie Tatry Zachodnie są rejonem występowania największych krasowych jaskiń Polski, które utworzyły się w skałach węglanowych, głównie w wapieniach i dolomitach. Skały węglanowe tworzą północną otoczkę trzonu krystalicznego Tatr Wysokich i wchodzą w skład dwóch płaszczowin, wierchowej i reglowej.
Największe skupiska jaskiń tatrzańskich to: Czerwone Wierchy, Kominiarski Wierch, Dolina Kościeliska z Wąwozem Kraków, Dolina Małej Łąki, Dolina Chochołowska oraz Dolina Bystra. Na terenie Polskich Tatr Wysokich jest też kilka małych jaskiń szczelinowych.
W ostatnich latach wyeksplorowano kilka znaczących jaskiń w słowackiej części Tatr Wysokich w Szerokiej Jaworzyńskiej, gdzie również występują skały węglanowe. Obecnie najdłuższą jaskinią całych Tatr jest jaskinia Księżycowy Cień leżąca …