Niecka Nidziańska

Teren Niecki Nidziańskiej rozciągający się ponad ujściem Nidy do Wisły po wschodniej i zachodniej stronie jest obszarem występowania znacznych pokładów kredowych, w tym i gipsów, w których to wytworzyły się jaskinie. W odróżnieniu od wapieni gipsy są rozpuszczane w wodzie bez udziału dwutlenku węgla co znacznie przyśpiesza procesy krasowienia. Ponadto gipsy są materiałem dość miękkim i mocno hydrofobowym, samoistnie chłonącym wilgoć, to powoduje zwiększenie jego objętości (pęcznienie). Skutkiem czego powstają znaczne naprężenia powodujące fałdowanie i pękanie pokładów gipsu wzdłuż warstw gdzie dostaje się woda krążąca.
Te wszystkie czynniki mają olbrzymie znaczenie na nietrwałość form krasu gipsowego tym samym na ich wiek. …

Rejon Świętokrzyski

Jaskinie krasowe regonu kieleckiego utworzyły się głównie w skałach węglanowych, wapieniach dewońskich i jurajskich. Dwa główne rejony występowania jaskiń to okolice Kielc i same Kielce oraz okolice Chęcin. Większość znanych jaskiń została odkryta podczas eksploracji wapieni, otwory są sztuczne i znajdują się w nieczynnych już kamieniołomach.
Największym skupiskiem obiektów jaskiniowych choć nie największych jest kamieniołom na Kadzielni w Kielcach – jest tam 26 jaskiń i schronisk podskalnych. Następne skupisko znajduje się w kamieniołomach w Jaworzni koło Kielc, gdzie istnieje 10 jaskiń. Ważnym rejonem występowania jaskiń jest również Góra Miedzianka -9 jaskiń. Występują też jaskinie w okolicy Góry Milechowskiej koło Małogoszcza oraz …

Pieniny

Pieniny wchodzą w skład pienińskiego pasa skałkowego ciągnącego się łukiem o długości ok. 600 km z okolic Wiednia po Ruś Zakarpacką. Cechą charakterystyczną tej formacji geologicznej jest bardzo mała szerokość nie przekraczająca kilku kilka kilometrów i budowa bryłowo-łuskowa. Łuk pasa skałkowego wydaje się nie mieć ciągłości i na powierzchni uwydatnia się w formie poprzerywanych gniazd skalnych.
Polska część tego pasa zbudowana jest ze skał węglanowych okresu jurajskiego i kredy głównie są to wapienie i margle. Na skutek bardzo skomplikowanych i wielokrotnych ruchów tektonicznych budowa geologiczna tej formacji jest bardzo złożona i stanowi jedną z większych zagadek budowy ziemi. Polskie Pieniny ze …