Beskidy

Beskidy i Pogórze wchodzące w skład Karpat Zewnętrznych posiadają budowę płaszczowinową i są zbudowane ze skał osadowych takich jak piaskowce, łupki, zlepieńce oraz margle, generalnie zwanymi fliszem. Stąd spotykane nazwy: Karpaty fliszowe i jaskinie fliszowe. Ze względu na geologię i tektonikę tego terenu wyróżnia się jednostki: skolska, podśląska, śląska oraz dukielska zwana też magurską.
We wszystkich wymienionych jednostkach odnotowano niespełna 500 jaskiń i schronisk skalnych, z czego ponad połowa znajduje się w obrębie płaszczowiny magurskiej czyli we wschodniej części.
Geneza powstawania jaskiń fliszowych jest zupełnie inna niż w przypadku jaskiń krasowych i wynika z odmiennych procesów doprowadzających do ich powstania, zwanych zjawiskami pseudokrasowymi.Tworzenie …