Jak powstają jaskinie

Jaskinia to ciekawy temat nie tylko dla speleologa. Warto wiedzieć jak powstają jaskini szczególnie krasowe, których jest najwięcej. Pierwotne zjawiska krasowe to złożony proces zachodzący na drodze chemicznego rozpuszczania oraz mechanicznego drążenia skał. Woda opadowa wzbogacona z atmosfery w dwutlenek węgla wchodzi w reakcję z węglanem wapnia i powoduje jego powolne ale skuteczne trawienie. W procesie tym zasadnicze znaczenie ma zawartość w wodzie dwutlenku węgla. W tropikalnych strefach klimatycznych zjawiska krasowe przebiegają szybciej i intensywniej z powodu większych opadów, i większej ilości dwutlenku węgla oraz dodatkowych składników chemicznych powstających w wyniku procesów gnilnych roślinności. Do skał rozpuszczalnych przez wodę głównie zalicza się wapienie i dolomity oraz gipsy i sole kamienne. Trzeba wiedzieć, że rozpuszczalność w wodzie dolomitów jest kilka set razy mniejsza a gipsy mogą być rozpuszczane bez udziału dwutlenku węgla. Mechanicznemu drążeniu, skały są poddawane już w strefie potoków jaskiniowych niosących materiał skalny, który jest czynnikiem drążącym oraz w strefach syfonalnych – całkowitego zalania wodą na skutek działania wody pod ciśnieniem.


Komentowanie wyłączone.